Расширенный поиск


Добавленные фильтры

Начать поиск сначала
Добавить фильтры поиска

Начать поиск сначала


Результаты 1-3 из 3.
  • назад
  • 1
  • дальше
Найденные ресурсы:
Название
Фалькларыстыка: Сямейна-абрадавая паэзія. Практычны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія (па напрамках)”Новак, В.С. Фалькларыстыка: Сямейна-абрадавая паэзія: практычны дапаможнік / В.С. Новак, А.А. Кастрыца; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзярж. ўн-т імя Францыска Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – 48 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/4193; 821.161.3–1(076)
Фалькларыстыка : сямейна - абрадавая паэзіяНовак, В.С. Фалькларыстыка : Сямейна - абрадавая паэзія : практычны дапаможнік / В.С. Новак, А.А. Кастрыца ; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзярж. ўн-т імя Ф. Скарыны. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – 48 с.; ISBN 978-985-439-726-9; http://repo.gsu.by/handle/123456789/4121; 821.161.3–1(076); 82–1(4Беи)
Актуальные проблемы филологииАктуальные проблемы филологии : сборник научных статей. Вып. 6 / Ред. кол.: А.В. Бредихина [и др.] ; Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. - Гомель, 2013. - 147 с.; http://repo.gsu.by/handle/123456789/5458; 80 (082)